Shriyap Mushroom

 • 53%

  Ganoderma Mushroom Spawn Seed

  (5.0)  - 3

  350.00   750.00

  Discount : 400.00

 • 51%

  Milky mushroom spawn 700 Gm (350 Gm * 2 Pack)

  (4.8)  - 8

  493.00   1000.00

  Discount : 507.00

 • 44%

  White Oyster Mushroom Spawn (350 g)

  (4.6)  - 8

  556.00   1000.00

  Discount : 444.00

 • 40%

  Thanvi Oyster Mushroom Spawn combo (Gray, Yellow, Pink, Blue) 800 Gm

  (5.0)  - 2

  600.00   1000.00

  Discount : 400.00

 • 33%

  Blue Oyster Mushroom (pleurotus Columbinus) Spawn 400 Gm

  (4.5)  - 4

  300.00   450.00

  Discount : 150.00

 • 33%

  Mushroom Cultivation Supplement

  (4.3)  - 3

  800.00   1200.00

  Discount : 400.00

 • 33%

  Mushroom Casing Soil

   

  800.00   1200.00

  Discount : 400.00

 • 32%

  Milky Mushroom (Commercial Grade) Saw Dust Spawn Seed (800 Gm * 2 Pack) 1600 Gm

  (5.0)  - 1

  684.00   1000.00

  Discount : 316.00

 • 24%

  Oyster Mushroom (Commercial Grade) Saw Dust Spawn Seed (800 Gm * 2 Pack) 1600 Gm

  (5.0)  - 1

  760.00   1000.00

  Discount : 240.00

 • 24%

  Button Mushroom Spawn

  (4.3)  - 3

  281.00   370.00

  Discount : 89.00